1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan
of aangegaan door Asia Dragon Europe B.V., hierna te noemen :"Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".
1.2 Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De
toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door
Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en dan slechts voor de desbetreffende transactie.
2. Aanbieding
2.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc. zijn niet bindend. Een individuele
prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor
afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt. Aanbiedingen van Verkoper zijn steeds vrijblijvend
en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.
2.2 Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voor zover Verkoper een opdracht
van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere
middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het
recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na
vooruitbetaling.
3. Prijzen
3.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief
de normale verpakkingskosten.
3.2 Prijzen van individuele aanbiedingen zijn uitsluitend bindend voor deze individuele aanbiedingen.
3.3 Voor reparatiewerkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 9, zijn de op het moment van afgifte van de zaken
geldende reparatietarieven (betreffende arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is ofwel op
verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoek- en administratiekosten verschuldigd.
3.4 Tenzij anders is overeengekomen zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor
rekening van Koper.
3.5 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende
omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen,
halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen,
van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering
van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke
wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.
3.6 Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit
Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of andere buitenlandse levering), staat Koper er voor in
dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de omzetbelasting die van toepassing is.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten
onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.
3.7 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor
onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper
ontlenen.
3.8 Voor drukwerk geldt dat extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen,
ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van
aanlevering van de door de Koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Koper
die Verkoper tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan deze bij het aangaan van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht verwachten, grond zijn voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in
redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en
producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
3.9 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de
opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen
auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere
proeven. Verkoper zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de
door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.
4. Levering/Uitvoering
4.1 Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter
ontvangst worden aangeboden.
4.2 Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren evenals tot meerof
minderlevering van 10% op speciale bestelling vervaardigde goederen.
4.3 Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, maar als een indicatieve
strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,. De verkoper, is ook bij een overeengekomen uiterste termijn,
eerst in verzuim nadat de koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.
4.4 De binding van de Verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt als Koper wijziging in de specificaties
van bijvoorbeeld drukwerk wenst of als Koper niet onverwijld antwoord geeft op vragen Verkoper. Verkoper is dan,
onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.
4.5 Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien
deze hun oorzaak vinden in door Koper niet tijdig of niet volledig doorgegeven specificaties of andere mededelingen die
mondeling dan wel door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia zijn
overgebracht door een door Koper daartoe aangewezen persoon.
4.6 Verzendkosten staan vermeld op onze website. Het aannemen van zaken door Koper van de vervoerder
geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden op het moment van aflevering, tenzij het tegendeel uit de
vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.
4.7 Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren
zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico retour gezonden. Indien Koper, ondanks
sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het
recht Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Koper is te allen tijde gehouden om de door Verkoper
gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
4.8 Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van
de hiermee gepaard gaande kosten.
4.9 De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.
5. Zet- en drukwerk
5.1 Koper is gehouden door hem al dan niet op zijn verzoek van de Verkoper ontvangen zet-, druk- of andere proeven
zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan
Verkoper terug te zenden.
5.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de Koper
goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
5.3 Koper garandeert Verkoper, dat door nakoming van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die
derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale
regelgeving op het gebied van auteursrecht of het recht van industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot
de onrechtmatige daad. Koper vrijwaart Verkoper zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens
bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
5.4 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 3 van dit artikel
gerede twijfel bestaat, is de leverancier bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment
waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Verkoper door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk
op deze rechten maakt.
6. Reparatie
6.1 Reparatiewerkzaamheden worden zo spoedig mogelijk verricht na schriftelijke goedkeuring van Koper van de
prijsopgave.
6.2 Indien Koper aanvullingen of wijzigingen wenst op de afgesproken reparatiewerkzaamheden, is er sprake van
meerwerk dat afzonderlijk aan Koper in rekening wordt gebracht.
7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren
zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende
zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden, evenals tot volledige
voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
7.2 Alle door Verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en vooral zetsel,
ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden,
fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders,
stansmessen en -vormen, folie preegvormen, stempelplaten en randapparatuur blijven het eigendom van Verkoper, ook
als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Indien Verkoper en Koper overeenkomen dat deze
zaken door Verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de
Verkoper instaat voor geschiktheid tot herhaald gebruik. Tevens blijft Verkoper, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de
overeenkomst vervaardigde werken. Voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere rechten
voor Verkoper bestaat, mogen zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers,
computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films en soortgelijke productie- en
hulpmiddelen niet zonder Verkopers schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden
verveelvoudigd.
7.3 De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of
gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van
vorderingen van derden.
7.4 Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden, ten gevolge van de levering aan
die derden van zaken, waarop het onder 7.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alle
daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.
7.5 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte
werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie,
gegevens en knowhow, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming
van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan
over te gaan.
7.6 Onverminderd het in art. 7.5. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of
identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te
verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.
7.7 Artikel 7:39 Burgerlijk Wetboek
'De verkoper van een roerende, aan de koper afgeleverde zaak die niet een registergoed is, kan, indien de prijs niet
betaald is en in verband daarmee aan de vereisten voor een ontbinding als bedoeld in artikel 265 van Boek 6 is voldaan,
de zaak door een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring terugvorderen. Door deze verklaring wordt de koop
ontbonden en eindigt het recht van de koper of zijn rechtsverkrijger; de artikelen 271, 273, 275 en 276 van Boek 6 zijn
van overeenkomstige toepassing.'
8. Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op
de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is
kenbaar gemaakt.
8.2 Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de wet gerechtigd is.
8.3 Verkoper zal de facturen digitaal/ elektronisch verstrekken via de e-mail. Indien Koper de factuur via de post wilt
ontvangen, is Verkoper gerechtigd om daar kosten voor in rekening te brengen.
8.4 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en
diensten binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te
kunnen beroepen.
8.5 De Verkoper is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte,
naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals
die van bijvoorbeeld zetwerk, litho’s en proeven.
8.6 Indien Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te
doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden.
8.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en
is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in
rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Koper zijn verplichting tot betaling niet
volledig is nagekomen. Tevens heeft Verkoper dan het recht aan Koper alle eventueel door Verkoper te maken
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijk kosten worden
gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,00.
8.8 Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht
hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en
ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.
8.9 Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te
verlangen.
8.10 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt
gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
9. Retournering/Reclamering
9.1 Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan te
retourneren. Koper heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaardassortiment
van Verkoper (zoals opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) behoren of indien retournering, op welke wijze
dan ook, is uitgesloten. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door
Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan
Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze
door Verkoper zijn afgeleverd. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.
9.2 Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals
ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te
geschieden en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door Koper. Na het verstrijken van deze termijn wordt
Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. De levering geldt in elk geval als deugdelijk indien de
Koper het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd. In geval van
ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven,
bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de
betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding
van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken
slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd.
9.3 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende
deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
9.4 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat
of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.
9.5 Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laat zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
10. Garantie
10.1 Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn
van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel
terug te nemen tegen creditering van Koper.
10.2 De garantietermijn beloopt, tenzij anders overeengekomen, twaalf maanden, vanaf de dag van levering aan Koper.
10.3 Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatiewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de
desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.
10.4 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn
betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.
10.5 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en
risico van Koper en na voorafgaand overleg met Verkoper.
10.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, ofwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:
- het niet in acht nemen van de aanwijzingen in de gebruikershandleiding en de montagevoorschriften;
-normale slijtage;
-reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;
-gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;
-gebruik in een agressieve omgeving;
-ieder van buiten afkomend onheil;
-beschadigingen aan het exterieur van het geleverde.
10.7 Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper
gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Onverminderd het bepaalde in art. 9 of 10 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door
Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten ofwel door tekortkomingen in de
uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij
sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag
van de uitkering van de verzekeraar van Verkoper.
11.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Koper de
vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in
gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Verkoper is niet
aansprakelijk voor gevolgschade.
11.3 Indien Verkoper ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Koper c.q. deze
leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Koper hem ter zake
volledig vrijwaren en zal de Verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
12. Niet toerekenbare tekortkoming
12.1 Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie,
onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of
stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot
energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden,
uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en
halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden
aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de Koper geen recht tot ontbinding van de
overeenkomst of tot schadevergoeding.
12.2 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten zolang de situatie waarin het niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, ofwel, indien de niet toerekenbare
tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst,
te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
13.Ontbinding/Annulering
13.1 Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is
begonnen mits hij de hierdoor voor Verkoper ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door
verkoper geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die door Verkoper reeds ter voorbereiding zijn
gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.
13.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper,
juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle
overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt
nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder
ingebrekestelling gerechtigd is:
-de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of
-al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten;
Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat
Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.3 Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd
zonder ingebrekestelling:
-de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of
-die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;
-Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat
Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.
13.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van
Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het
geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar
gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te
nemen.
13.5 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met
Koper ontbindt of anderszins een aanzet tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.
14. Toepasselijk recht
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle
geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.
15. Gedeeltelijke ongeldigheid
15.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat dat de
geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper
gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.